Luyện tập Bit Manipulation

Bài 1:Cho 2 số n và m, chèn tất cả các bit của m vào n theo khoảng từ  i đến j. Có thể chắc chắn là ...

Bit Facts and Tricks

In Wikipedia we trust =)) The bit is a basic unit of information in information theory, computing, a ...

[Học lại] Bài 7 - DFS và BFS

DFS và BFS là hai cách duyệt đồ thị thường gặp. Đồ thị là kiểu dữ liệu trừu tượng để cài đặt hai khá ...

[Học lại] Bài 6 - Heap Sort

! Sắp xếp vun đống Chuỗi thì dài, đống thì cao. Vun chuỗi thành đống xong dàn ra thành chuỗi. Đống g ...

[Học lại] Bài 5 - Quick Sort

À ừm, QuickSort dịch sát nghĩa xoạc nhanh =)) Ý tưởng của Quick Sort: Lấy một phần tử bất kỳ (pivot) ...

Tản mạn Load Balancer

Có thể hiểu đơn giản load-balancer là công cụ điều hướng request theo mục đích và hiệu quả, phục vụ ...

[Học lại] Bài 4 - Merge Sort

Ý tưởng cơ bản của Merge sort (sắp xếp trộn) như sau: Chúng ta có 2 danh sách đã được sắp xếp, trộn ...